Individuelle læringsmål og reflektion over egen læring

Målstyret undervisning, læringsmål & refleksion over egen læring

Målstyret undervisning

Målsty­ret under­vis­ning, lærings­mål og reflek­sion over egen læring er en inte­gre­ret del af hver­da­gen, når du arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen.

Jeg bli­ver ofte spurgt om sam­men­hæn­gen mel­lem Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen og målsty­ret under­vis­ning. Det er ele­ver­nes lærings­mål, der er omdrej­nings­punk­tet, når jeg udar­bej­der Uge­ske­ma­et. Når vi taler lærings­mål, kun­ne vi lige så godt tale om zonen for nær­me­ste udvik­ling (Vygot­sky). Jeg til­pas­ser Uge­ske­ma­et, så hver af mine ele­ver laver det, der giver vær­di i for­hold til den enkel­tes læring.

Elevernes læringsmål er omdrejningspunktet

Mine ele­ver arbej­der også med deres indi­vi­du­el­le mål som en inte­gre­ret del af Uge­ske­ma­et, og de lærer at reflek­te­re over deres læring.

Individuelle læringsmål

Få redskaber til målstyret undervisning og elevernes læringsmål i hverdagen med UgeskemaRevolutionenNår ele­ven selv er med til at opstil­le de indi­vi­du­el­le lærings­mål, vil du ople­ve en enorm moti­va­tion for at få ønsker­ne opfyldt. Børn vil ger­ne lære.

Jeg opstil­ler fag­li­ge, per­son­li­ge og soci­a­le mål sam­men med ele­ver­ne lige fra 1. klas­se. For hvert mål hjæl­per jeg bar­net med at lave en hand­le­plan. Med den i hån­den kan bar­net fin­de sin vej mod målet. Til sidst spør­ger jeg ele­ven, hvor­dan han kan vide, at nu er målet nået. Du kan gøre til­sva­ren­de i både 7. og 10. klas­se.

Når du har udfyldt afta­len sam­men med ele­ven, scan­ner du den, så den kan ind­gå som en del af den elek­tro­ni­ske elev­plan, der føl­ger bar­net gen­nem hele sko­le­for­lø­bet.

Individuelle læringsmål og reflektion over egen læring skaber dygtige elever

Jeg bru­ger et afta­leark, som jeg ger­ne vil dele med dig.

Du kan udskri­ve afta­len, og når du prin­ter på for- og bag­si­de, kan du fol­de den til en afta­le i A5. Aftale/Elevplan

 

Refleksion over egen læring

Ele­ver­ne skri­ver log­bog hver uge, hvor de for­hol­der sig til det mål, de har valgt at have sær­ligt fokus på – reflek­sion over egen læring. Det er fak­tisk noget af det, som Hat­ties forsk­ning viser har en meget høj lærings­ef­fekt.

Ele­ver for­tæl­ler, hvor­dan de ople­ver, at det er en for­del for dem at skri­ve log­bog, og at det hjæl­per dem til at hol­de styr på tan­ker­ne.

Få redskaberne

På kur­set ‘Få ele­ver­nes mål akti­ve i hver­da­gen’ får du red­ska­ber til, hvor­dan det kan lade sig gøre i prak­sis. Red­ska­ber, som du kan bru­ge helt fra bør­ne­ha­ve­klas­sen, til ele­ver­ne for­la­der fol­ke­sko­len efter 9. eller 10. klas­se.

Kom med på kur­sus

Du kan læse mere i bogen, kapi­tel 10