Rammesætning i engelskundervisning

Rammesætning i engelskundervisning — giver overblik og selvstændige elever

Mundtlig dimension Specialer

Sarah Tarp har skre­vet bachel­or­o­p­ga­ve i engelsk med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen som omdrej­nings­punkt. Opga­ven hed­der ”Ram­me­sæt­ning i engelskun­der­vis­ning – giver over­blik og selv­stæn­di­ge ele­ver”. Hun under­sø­ger, hvor­dan Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen kan bidra­ge til at give ele­ver­ne med­be­stem­mel­se og der­med medansvar i engelskun­der­vis­nin­gen i udsko­lin­gen.

Rammesætning i engelskundervisning

Sarah skri­ver blandt andet, at det frie valg af sam­ar­bejds­part­ne­re kan give ele­ver­ne en tryg­heds­fø­lel­se, der gør, at de kan præ­ste­re opti­malt, når de skal kom­mu­ni­ke­re på et frem­med­sprog. De væl­ger kam­me­ra­ter, som de er tryg­ge ved og ikke er ban­ge for at tabe ansigt eller være til grin over­for. Den­ne tryg­hed er vig­tig, når en ny sprog­bru­ger skal tage chan­cer og afprø­ve for­skel­li­ge hypo­te­ser.

I sin kon­klu­sion skri­ver hun blandt andet: ”Så er der noget Uge­ske­ma­et ikke tager høj­de for? Umid­del­bart er mit svar nej. Det­te bli­ver bekræf­tet, når jeg hører udta­lel­ser fra folk, der har arbej­det med ske­ma­et, og vur­de­rin­ger fra de ele­ver der selv har afprø­vet det.”

Sarah har givet mig lov til at dele sin bachel­or­o­p­ga­ve med jer:

Loader Loa­ding…
EAD Logo Taking too long?

Reload Relo­ad docu­ment
| Open Open in new tab

Down­lo­ad [493.11 KB]