Bladet skolebørn motivation og trivsel

Ugeskemaet der får eleverne til at glæde sig

Forældre - intro Omtale

I artik­len kan du læse, hvor­dan Uge­ske­ma­et har revo­lu­tio­ne­ret sko­le­gan­gen for 4. klas­ses-ele­ver­ne på Ham­mers­høj Sko­le ved Viborg. Moti­va­tion og triv­sel er ste­get mar­kant. Det under­byg­ges af cita­ter fra både ele­ver­ne og deres lærer.Skole og Forældre, Bladet Skolebørn, Motivation og trivsel med Ugeskema

Jeg glæ­der mig helt vildt til at dele den fan­ta­stisk flot­te arti­kel med jer, som bla­det Sko­lebørn har lavet om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Den er en del af deres tema­num­mer om moti­va­tion. Ud over spæn­den­de læs­ning, er artik­len fyldt med de skøn­ne­ste bil­le­der – en ren for­nø­jel­se, der bare gør mig så glad 🙂

Bla­det Sko­lebørn udgi­ves af Landsor­ga­ni­sa­tio­nen Sko­le og For­æl­dre

Læs artik­len og kig med…

 

Vil du læse fle­re omta­ler?