Skole med overskud til alle

På jagt efter en ny måde at undervise på

Folkeskolereform Omtale

Lærer­ne på Møn­sted og Spar­kær sko­ler skal væk fra tav­le-under­vis­nin­gen og i ste­det lære fra sig efter et nyt Uge­ske­ma­kon­cept.

Den pæda­go­gi­ske leder på Spar­kær Sko­le, Jens Johan­sen, påpe­ge­de, at sko­lere­for­men og fokus på indi­vi­du­el­le fær­dig­he­der hos ele­ver­ne gene­relt sam­men med inklu­sions­tan­ken gør, at man bli­ver nødt til at tæn­ke nye tan­ker omkring under­vis­nin­gen. Sko­len er nem­lig ikke læn­ge­re den sko­le, der har fostret tan­ken om tavle­un­der­vis­nin­gen, og at det er lære­ren ale­ne, der sæt­ter kur­sen i klas­sen.

“Vi har fokus på klas­se­rums­le­del­se — alt­så måden, man under­vi­ser og til­ret­te­læg­ger under­vis­nin­gen på i klas­sen. Det kan jo ikke nyt­te at fort­sæt­te med den tra­di­tio­nel­le måde med 20 minut­ters tavle­un­der­vis­ning, 20 minut­ters opga­ver på tav­len og 10 minut­ter, hvor ele­ver­ne selv arbej­der, hvis man på sam­me tid har et system, hvor der skal være fokus på, hvor hver enkelt af ele­ver­ne er og tage udgangs­punkt i det. Så er vi nødt til at under­vi­se på en måde, der tager høj­de for den udvik­ling af fol­ke­sko­len,” sag­de Jens Johan­sen.

Citat fra Viborg Fol­ke­blad

http://viborg-folkeblad.dk/rundt-om-viborg/paa-jagt-efter-en-ny-maade-at-undervise-pa