Selvstændige skoleelever

Selvstændighed på skemaet

Omtale

”For mig har den stør­ste for­skel været, at der er mere tid til den enkel­te elev. Nu har jeg snak­ket med en elev i fem minut­ter, og de andre har arbej­det vide­re i mel­lem­ti­den, så det fun­ge­rer fak­tisk godt,” siger Met­te Søren­sen i en arti­kel om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i Viborg Fol­ke­blad.

Hvor er det dej­ligt at høre, at I også ople­ver, at Uge­ske­ma fri­gi­ver tid til mere nær­vær med den enkel­te elev. Jeg er godt klar over, at det kan være svært at tro, når man hører det før­ste gang.

Jens Johan­sen, der er pæda­go­gisk leder udta­ler: ”Vi ved jo ikke, om det her er løs­nin­gen på alt, men det er en anden måde at gøre det på i for­hold til den, der har været brugt i 200 år. Og hvis man har mod på at gå ind i det og gøre det kon­se­kvent, så er jeg sik­ker på, at alle sko­ler vil kun­ne få noget godt ud af det.”

Viborg Fol­ke­blad: Selv­stæn­dig­hed på ske­ma­et

 

Vil du læse fle­re erfa­rin­ger?

Læs alle omta­ler­ne af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen