UgeskemaRevolutionen reflektion og læringsmål

Få tid til nærværende læringssamtaler

Målstyret undervisning Nyheder Tips og ideer

UgeskemaRevolutionen reflektion og læringsmålDu kan få tid til nær­væ­ren­de lærings­sam­ta­ler med et enkelt lil­le fif, når du ger­ne vil føl­ge ele­ver­nes lærings­pro­ces. Jeg har lyst til at føl­ge mine ele­vers reflek­sio­ner, når de skri­ver log­bog. Sådan har du det måske også? Men med man­ge ele­ver i klas­sen kan det godt gå hen og bli­ve en tem­me­lig stor arbejds­byr­de på en uge.

For at du ikke skal for­hol­de dig til 28 ele­vers lærings­pro­ces på én gang, kan du udjæv­ne din arbejds­byr­de. Jeg for­de­ler opga­ven over fle­re uger, og sæt­ter en opga­ve på Uge­ske­ma­et, som jeg kal­der ”Tal med din lærer”. Efter­hån­den som en elev er klar til at tale med mig, sæt­ter han sin klods op ved tav­le­kan­ten.

Opga­ven er hvid på Uge­ske­ma­et for de ele­ver, du ger­ne vil tale med i løbet af ugen, og sort for resten. I næste uge taler du med andre af klas­sens ele­ver, og i løbet af kort tid har du været i dia­log med alle dine ele­ver.

Du kan gøre til­sva­ren­de, hvis du drøm­mer om at læse med alle ele­ver, tale engelsk med hver enkelt, eller hvad du nu har et ønske om.

 

Den største læringseffekt

Når du ind­dra­ger log­bo­gen i den løben­de under­vis­ning, lærer du ele­ver­ne at reflek­te­re over deres egen læring – og det er fak­tisk det, der har den aller­stør­ste lærings­ef­fekt.

Du kan se mere om de indi­vi­du­el­le mål, som er omdrej­nings­punk­tet, når ele­ver­ne skri­ver log­bog.

Målsty­ret under­vis­ning, lærings­mål & reflek­sion over egen læring