Hængemappe

Smart hængemappe

”Hvor kan jeg købe dine smar­te hæn­ge­map­per”, bli­ver jeg spurgt, hver ene­ste gang jeg hol­der kur­sus. De er også smar­te til opbe­va­ring af alle opga­ver­ne på Uge­ske­ma­et. Nu kan det ende­lig lade sig gøre i Dan­mark. Hæn­ge­map­pen kan hæn­ge over en dør, tav­le eller en krog og er lige til at pak­ke sam­men og tage […]

Læs mere ...
blomst til skolen

En blomst til skolen

Alle mine ele­ver har en blomst med i sko­le før­ste dag i det nye sko­le­år. Det er en tra­di­tion, jeg har skabt i alle mine klas­ser. Dit klas­se­lo­ka­le bli­ver en oase – et væk­strum for triv­sel og læring. Inden sko­lestart sen­der jeg en hil­sen om, at jeg glæ­der mig til at se dem alle sam­men […]

Læs mere ...
udskoling med ugeskema

Ugeskema i udskolingen

I udsko­lin­gen kan du med for­del arbej­de med Uge­ske­ma­et over en læn­ge­re peri­o­de. Opga­ver­ne er mere kom­plek­se i udsko­lin­gen end tid­li­ge­re i sko­le­for­lø­bet. Sam­ti­dig er der fle­re fag – og nog­le af fage­ne er kun repræ­sen­te­ret med få ugent­li­ge timer. Hvis jeg væl­ger, at køre Uge­ske­ma­et over én uge som tid­li­ge­re i sko­le­for­lø­bet, kan det […]

Læs mere ...

Udjævn arbejdsbyrden – hold løbende skole/hjem-samtaler

Det er måske nu du skal over­ve­je, hvor­dan sko­le/hjem-sam­ta­­ler­­ne skal afvik­les efter som­mer­fe­ri­en, når det skal fore­gå inden for nor­mal ”åbnings­tid”. Jeg har meget gode erfa­rin­ger med at hol­de løben­de sko­le/hjem-sam­ta­­ler. Jeg for­de­ler sko­le/hjem-sam­ta­­ler­­ne over året, så jeg for eksem­pel hol­der 3 sam­ta­ler hver anden uge. I de mod­sat­te uger hol­der jeg elev­sam­ta­ler, hvor vi […]

Læs mere ...