orientering til forældre

Orientering til forældre om UgeskemaRevolutionen

Forældre - intro Forældresamarbejde

orientering til forældreUnder­vis­nin­gen med Uge­ske­ma lig­ger så fjer­nt fra den måde, for­æl­dre­ne selv er ble­vet under­vist på. Det kan nog­le gan­ge resul­te­re i skep­ti­ske for­æl­dre, der er bekym­re­de for, om deres barn lærer nok.

Når jeg er ude at hol­de kur­ser, bli­ver jeg ofte spurgt, hvor­dan vi for­kla­rer for­æl­dre­ne om den nye under­vis­nings-form med Uge­ske­ma. Selv er jeg gen­nem åre­ne stødt på en sær­lig udfor­dring i for­hold til at for­kla­re for­æl­dre­ne, hvor­for der ikke er lek­tier. Jeg kan for­stå på man­ge af jer, at I stø­der på til­sva­ren­de udfor­drin­ger. Der­for har jeg skre­vet en arti­kel, der for­hå­bent­lig giver svar på det meste af det, for­æl­dre­ne har brug for at vide.

Læs artik­len her – og læg ger­ne et link på For­æl­dre­In­tra