ugeskema vækker begejstring hos forældre

Forældrene er glade for UgeskemaRevolutionen

Erfaringer Forældre - intro

En spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se blandt 2. klas­ses­for­æl­dre viser stor til­freds­hed med Uge­ske­ma. Bør­ne­ne bestem­mer selv, i hvil­ken ræk­ke­føl­ge de vil løse opga­ver­ne på Uge­ske­ma­et. Det giver dem lyst til sko­le­ar­bej­det og deres arbejds­ind­sats er høje­re og ind­læ­rin­gen stør­re. Under­sø­gel­sen ind­går i den nye bog Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen

”Fire dren­ge kom­mer ind og sæt­ter ægg­eu­ret på plads og slet­ter deres nav­ne på tav­len. De har været ude at sjip­pe. To af piger­ne fra sofa­en uden­for kom­mer ind. De sæt­ter et kryds på Uge­ske­ma­et og fin­der den næste opga­ve i skuf­fe­d­a­ri­et. Jeg går stil­le rundt og ser, hvad ele­ver­ne laver. En enkelt gang hvi­sker jeg til en grup­pe ivri­ge børn, at de skal huske at fin­de deres hvi­ske-stem­mer frem, så de ikke for­styr­rer de andre.”

Uddra­get er fra bogen Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tion fra For­la­get Refle­xion, der blev udgi­vet i novem­ber. Inden Kari­na Wint­her og Lene Theill skrev bogen lave­de for­fat­ter­ne to under­sø­gel­ser – en blandt for­æl­dre­ne og en blandt bør­ne­ne i en 2. klas­se, der hav­de arbej­det med Uge­ske­ma. Resul­ta­tet var meget posi­tivt. Du kan læse mere om kon­cep­tet og selv se under­sø­gel­ser­ne på: https://ugeskemarevolutionen.dk/undersogelser/

Uge­ske­ma­et er en helt ny måde at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen på, der gør op med fol­ke­sko­lens tra­di­tio­nel­le ske­ma­struk­tur med én lek­tion, ét fag og én lærer på et fast tids­punkt hver ene­ste uge hele året. Det er en ny måde at arran­ge­re under­vis­ning på, hvor ele­ver­ne arbej­der selv­stæn­digt. Under­sø­gel­sen viser, at både ele­ver og for­æl­dre er gla­de for Uge­ske­ma.

“Kan du ikke over­ta­le vores lærer til, at vi kan lave Uge­ske­ma.” Piger fra 6. klas­se

“Det er meget impo­ne­ren­de, hvor­le­des bør­ne­ne selv dis­po­ne­rer og plan­læg­ger deres arbej­de. Jeg tror ikke, vi har set opga­ver, de har skul­let løse som hjem­me­ar­bej­de, og som for­æl­dre er det meget svært at føl­ge med i pensum, når bøger­ne aldrig kom­mer med hjem.” For­æl­der til elev fra 2. klas­se.

Uge­ske­ma­et går kort for­talt ud på, at alle de opga­ver, ele­ver­ne skal lave i løbet af ugen, står i et afkryds­nings­ske­ma. I begyn­del­sen er opga­ver­ne ens for alle, men ret hur­tigt kan ske­ma­et bru­ges til at dif­fe­ren­ti­e­re, så der er for­skel på, hvil­ke opga­ver ele­ver­ne skal lave. Nogen er hur­ti­ge, andre mere grun­di­ge, og børn med sær­li­ge behov kan til­go­de­ses.

”En Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tion kræ­ver, at du som udgangs­punkt har til­lid til, at ele­ver­ne kan en mas­se selv. Gevin­sten er, at det giver øget selv­til­lid og selv­værd hos ele­ver­ne. Når ele­ver­ne arbej­der med Uge­ske­ma­et, kom­mer de til at ople­ve en høj grad af fri­vil­lig­hed og moti­va­tion. Det bety­der, at ele­ver­ne laver langt fle­re opga­ver, lærer mere og beva­rer den natur­li­ge lyst til at lære,” siger Kari­na Wint­her.

Der afsæt­tes et pas­sen­de antal timer, og i de timer bestem­mer ele­ver­ne selv, i hvil­ken ræk­ke­føl­ge de vil løse opga­ver­ne på Uge­ske­ma­et. Hvis ele­ver­ne har brug for hjælp, skal de spør­ge hin­an­den, inden de ind­dra­ger dig. Hvis en elev, efter først at have spurgt en kam­me­rat, sta­dig­væk behø­ver din hjælp, sæt­ter bar­net sin nav­ne-klods op til tav­len og fort­sæt­ter med en anden opga­ve fra Uge­ske­ma­et. Bar­net skal ikke sid­de inak­tivt og ven­te på, at lære­ren kom­mer for­bi og sva­rer på spørgs­mål.

“Jeg synes, hele under­vis­nings­for­men har været fan­ta­stisk, for­di den dif­fe­ren­ti­e­re­de under­vis­ning giver mulig­hed for at få for­skel­li­ge fag­li­ge  niveau­er med. Det er også godt, at der har været struk­tur i de soci­a­le rela­tio­ner, for­di det lærer dem at omgås hin­an­den på en måde, som er med til at gøre dem rum­me­li­ge.” For­æl­der til elev fra 2. klas­se.

Ele­ver­ne kan bevæ­ge sig rundt i Uge­ske­ma­ti­mer­ne, hvis de viser det hen­syn ikke at for­styr­re kam­me­ra­ter­ne. De skal lære at liste og hvi­ske. Hvis de har brug for at løbe, sjip­pe eller lege, er det i orden at gå uden­for, for det er også en af opga­ver­ne på Uge­ske­ma­et. Der er ingen lek­tier, men de må ger­ne tage opga­ver fra Uge­ske­ma­et med hjem. Alle ele­ver har indi­vi­du­el­le arbejds­bø­ger, som de må lave lige så meget i, som de har lyst til.

Der er kun en halv times tavle­un­der­vis­ning om ugen, hvor noget nyt gen­nem­gås. Ele­ver­ne sid­der på gul­vet og lyt­ter inten­sivt, for­di de ved, at de kan kom­me i gang med det sam­me, hvis de får fat i så meget som muligt.

”Selv­om der er tale om en revo­lu­tion, behø­ver du ikke at ændre alt fra den ene dag til den anden. Du kan ind­fø­re Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i små bid­der og i den takt, der pas­ser dig og ele­ver­ne, og du vil ople­ve en let­tel­se for hvert skridt, du tager,” slut­ter Kari­na Wint­her.

foraeldrene-er-glade