UgeskemaRevolutionen - Alt det overskud

Alt det overskud – kan det nu også passe

Jeg ved godt, at det lyder rosen­rødt og næsten som en uop­nå­e­lig ønskedrøm, når jeg for­tæl­ler, at det fak­tisk kan lade sig gøre med både under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion, klas­se­le­del­se og over­skud i din hver­dag i fol­ke­sko­len. Kan det nu også pas­se med alt det over­skud, tæn­ker du måske. Kan det nu også pas­se med alt det […]

Læs mere ...
Fagligt niveau i skolen

Fagligt niveau er steget markant

Efter kun ét år med Uge­ske­ma er det fag­li­ge niveau ste­get mar­kant. Anja for­tæl­ler, hvor­dan karak­te­rer­ne i klas­sen steg fra 02 og 4 i star­ten af sko­le­å­ret til 7 – ja, til afgangs­prø­ven i dansk fik hele 16 ud af 26 ele­ver i klas­sen end­da 10 eller 12, og klas­sen end­te med et snit på 8,9. Da […]

Læs mere ...
Redskaber til udskoling

Ugeskema i Udskolingen — giver “total mening”

Når du arbej­der med Uge­ske­ma i udsko­lin­gen, bli­ver det muligt for dig at få ele­ver­nes man­ge for­skel­li­ge kom­pe­ten­cer i spil, og det fag­li­ge niveau bli­ver vir­ke­lig højt. ”I over­byg­nin­gen er stort set alle fag i ske­ma­et, og det giver helt klart ele­ver­ne en stør­re selv­stæn­dig­hed,” for­tæl­ler Lis­beth Haa­hr, til Born­holms Tiden­de i artik­len ”Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen giver over­blik […]

Læs mere ...

Overskud og trivsel i skolen

Fra “træt med træt på” til over­skud på 3 uger Lou­i­se for­tæl­ler, hvor­dan hun er gået fra ”træt med træt på” til over­skud på kun 3 uger 🙂 ”Tak.… Jeg har ver­dens skøn­ne­ste, lar­men­de, liv­li­ge, for­skel­li­ge og opmærk­som­heds­sø­gen­de ele­ver i 3. klas­se… Tit har jeg tænkt pyh ha… Træt med træt på. Og sta­dig ikke […]

Læs mere ...
Trivsel og ro i klassen - skoleskift undgået

Tæt på skoleskift

”Efter at vi star­te­de med Uge­ske­ma, er der fal­det ro over Peter – og også på hans mor. Han var ellers tæt på at flyt­te sko­le,” for­tæl­ler hans lærer. ”Før mang­le­de han udfor­drin­ger, hav­de det dår­ligt med kam­me­ra­ter­ne og ople­ve­de at klas­sen var meget lar­men­de. Nu ser det helt ander­le­des ud 🙂 Nu ser det […]

Læs mere ...
ugeskema i frikvarteret

Må vi lave Ugeskema i frikvarteret?

Må vi lave Uge­ske­ma i frik­var­te­ret? ”Jeg klap­per vir­ke­lig i mine hæn­der!” skri­ver Mie efter tred­je dag med Uge­ske­ma – det gør jeg også, når jeg læser om hen­des erfa­rin­ger: ”Jeg gik i gang med Uge­ske­ma i min 2.klasse i den­ne uge. Det er bare gået fan­ta­stisk. Mate­ma­tik­læ­re­ren er også hop­pet med 🙂 Vi ople­ve­de […]

Læs mere ...
Arbejde med Ugeskema skaber begejstring, koncentration og motivation

Elever har styr på egen læring

To lære­re på Nors Sko­le har intro­du­ce­ret Uge­ske­ma­re­vo­lu­tio­nen — og det ska­ber begej­string, kon­cen­tra­tion og moti­va­tion   Ind­til for nyligt var den­ne klas­se vant til, at lære­ren stod ved tav­len og sat­te alle ele­ver­ne i gang med den sam­me opga­ve, hvor­ef­ter hun kom rundt for at hjæl­pe. Det gav ofte uro, ven­te­tid og træt­te børn. […]

Læs mere ...

Elever på Egtved Skole vilde med Ugeskema

“Det vir­ker bare”, er hoved­over­skrif­ten på de til­ba­ge­mel­din­ger, vi har fået fra Egt­ved Sko­le, der siden som­mer­fe­ri­en har været i fuld gang med at ind­fø­re Uge­ske­ma. Når man bevæ­ger sig rundt på sko­len, hæn­ger der bare Uge­ske­ma­er alle ste­der. Lærer­ne giver udtryk for at have fået fri­gjort så meget under­vis­nings­tid, så de har fået over­skud […]

Læs mere ...