Arbejde med Ugeskema skaber begejstring, koncentration og motivation

Elever har styr på egen læring

Erfaringer Omtale

To lærere på Nors Skole har introduceret Ugeskemarevolutionen — og det skaber begejstring, koncentration og motivation

 

Ind­til for nyligt var den­ne klas­se vant til, at lære­ren stod ved tav­len og sat­te alle ele­ver­ne i gang med den sam­me opga­ve, hvor­ef­ter hun kom rundt for at hjæl­pe. Det gav ofte uro, ven­te­tid og træt­te børn.

Lige efter som­mer­fe­ri­en intro­du­ce­re­de Karin Kudsk Uge­ske­ma­re­vo­lu­tio­nen — og det har givet en stor for­an­dring. “Man ser gejst og ener­gi hos de børn, som ellers blev kvalt”, siger Karin Kudsk.

Karin Kudsk og Lone Morell er beg­ge meget begej­stre­de for Uge­ske­ma­re­vo­lu­tio­nen, og de mener, at enhver lærer­kol­le­ga kan gå i gang med det — uden sær­li­ge for­ud­sæt­nin­ger. “Hvis man bru­ger et par timer på at sæt­te sig ind i det, så har man alle­re­de plan­lagt den før­ste uge”, lyder det fra Lone Morell.

Cita­ter fra Nordjyske.dk: Ele­ver har styr på egen læring

Læse fle­re omta­ler fra pres­sen?

Skal det også bli­ve din sko­le­hver­dag? Læs hvor­dan du får ny orga­ni­se­ring af sko­le­da­gen