Den fedeste måde at være lærer på

Erfaringer Overskud

motiverede elever”De elsker det! De er top­mo­ti­ve­re­de! Og de kan ikke ven­te på at gå i gang. Skal vi lave noget andet, bli­ver det altid besva­ret med et “øøøøv… hvor­når må vi SÅ lave Uge­ske­ma?”. Jeg kan slet ikke se mig selv under­vi­se på andre måder.”

Sådan skri­ver Sig­ne, der har under­vist med Uge­ske­ma på 1. årgang, siden hun blev fær­di­g­ud­dan­net i som­mers.

Jeg husker tyde­ligt, hvor svært det var at star­te som ny lærer. Der­for bli­ver jeg også ekstra glad over at høre, hvor fan­ta­stisk godt Sig­ne er kom­met fra start 🙂

Jeg bli­ver sim­pelt­hen nødt til at dele lidt fle­re af Sig­nes erfa­rin­ger med jer:

”Og så elsker jeg som struk­tu­re­ret men­ne­ske, at hele min plan­læg­ning for den kom­men­de uge bare lig­ger klar fre­dag, når jeg går på fyraf­ten. Arke­ne er kopi­e­ret og lig­ger i hæn­ge­map­pen — ske­ma­et er hængt op, og det er lige til at gå til, når jeg møder man­dag mor­gen.

Jeg kun­ne bli­ve ved — det er bare et geni­alt kon­cept! Tusind tak for­di du har udvik­let den fede­ste måde at være lærer på!”

 

Undrer du dig over, om det kan pas­se med alt det over­skud?