Trivsel og ro i klassen - skoleskift undgået

Tæt på skoleskift

Erfaringer Inklusion

”Efter at vi star­te­de med Uge­ske­ma, er der fal­det ro over Peter – og også på hans mor. Han var ellers tæt på at flyt­te sko­le,” for­tæl­ler hans lærer.

”Før mang­le­de han udfor­drin­ger, hav­de det dår­ligt med kam­me­ra­ter­ne og ople­ve­de at klas­sen var meget lar­men­de. Nu ser det helt ander­le­des ud 🙂

Nu ser det helt anderledes ud

Med Uge­ske­ma­et bli­ver Peter udfor­dret, og han får mulig­hed for at arbej­de i den ro, som er vig­tig for ham.”

Jeg hører tit sådan nog­le histo­ri­er – og hver ene­ste gang bli­ver jeg rig­tig glad 🙂

Trivsel og ro i klassen - skoleskift undgået

Vil du læse fle­re erfa­rin­ger?