Elever på Egtved Skole vilde med Ugeskema

Erfaringer Mellemtrin Udskoling Undervisningsdifferentiering

“Det vir­ker bare”, er hoved­over­skrif­ten på de til­ba­ge­mel­din­ger, vi har fået fra Egt­ved Sko­le, der siden som­mer­fe­ri­en har været i fuld gang med at ind­fø­re Uge­ske­ma. Når man bevæ­ger sig rundt på sko­len, hæn­ger der bare Uge­ske­ma­er alle ste­der.

Lærer­ne giver udtryk for at have fået fri­gjort så meget under­vis­nings­tid, så de har fået over­skud til “spe­ci­a­lun­der­vis­ning” i den almin­de­li­ge under­vis­ning. Og det er ikke den ene­ste gevinst, for lærer­ne i både 5. og 7. klas­se mel­der om ele­ver, der nu helt fri­vil­ligt laver ekstra sko­le­ar­bej­de hjem­me. De har erfa­ret, at det er meget vig­tigt, at der hele tiden er til­stræk­ke­ligt ekstra-mate­ri­a­le.

Også i 9. klas­se fun­ge­rer det med Uge­ske­ma. “Det er en helt anden klas­se, jeg har i år, efter jeg har ind­ført Uge­ske­ma”, kon­sta­te­rer en forun­dret mate­ma­tik- og tys­klæ­rer.

 

Vil du læse fle­re erfa­rin­ger?