udskoling med ugeskema

Ugeskema i udskolingen

Tips og ideer Udskoling

udskoling med ugeskema

I udsko­lin­gen kan du med for­del arbej­de med Uge­ske­ma­et over en læn­ge­re peri­o­de.

Opga­ver­ne er mere kom­plek­se i udsko­lin­gen end tid­li­ge­re i sko­le­for­lø­bet. Sam­ti­dig er der fle­re fag – og nog­le af fage­ne er kun repræ­sen­te­ret med få ugent­li­ge timer.

Hvis jeg væl­ger, at køre Uge­ske­ma­et over én uge som tid­li­ge­re i sko­le­for­lø­bet, kan det være svært at få plads til andet end træ­nings­op­ga­ver. Det er ærger­ligt, synes jeg. Jeg vil anbe­fa­le, at du udvi­der Uge­ske­ma­et til at gæl­de for to, tre eller fire uger. Det giver dig mulig­hed for også at byg­ge pro­jek­ter og mere kom­plek­se opga­ve­ty­per ind i Uge­ske­ma­et.