Bevægelse i undervisningen

Lettere overgang fra børnehave til skole

Det er muligt at ska­be en meget let­te­re over­gang fra bør­ne­ha­ve til sko­le, når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. I bør­ne­ha­ven er alle børn i gang med man­ge for­skel­li­ge akti­vi­te­ter på sam­me tids­punkt, og bør­ne­ne har lært at væl­ge, hvad de nu har lyst til at lave. Når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, er den del bragt med […]

Læs mere ...
tillid til eleverne

Ugeskema-inspiration til Georgien

Lek­tor fra lærer­ud­dan­nel­sen i Geor­gi­en har været i Dan­mark for at søge inspira­tion til udvik­ling af det 4. ver­dens­mål om kva­li­tets­ud­dan­nel­se. Hun blev inspi­re­ret af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Gladsaxe-Bla­­det brin­ger en arti­kel om det uden­land­ske besøg på Vad­gård Sko­le, der arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen som prak­sis­for­søg. “For­sø­get omhand­ler orga­ni­se­ring af under­vis­ning i et mil­jø, hvor både de tra­di­tio­nel­le […]

Læs mere ...
Farum Avis Furesø UgeskemaRevolutionen undervisningsmetode

Lærer fra Værløse udgiver bog om ny undervisningsmetode

“Blandt de ting, som Kari­na Wint­her arbej­der på at ska­be med sit Uge­ske­ma, er ro i under­vis­nin­gen, en vari­e­ret sko­le­dag, en nem vej til under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, mere tid til dia­log med hver enkelt elev samt akti­ve, enga­ge­re­de og ansvar­li­ge ele­ver med lyst til at lære.” Sådan skri­ver Fure­sø Avis i for­bin­del­se med udgi­vel­sen af min nye bog Få ro, […]

Læs mere ...
Lærens relationskompetence er vigtig

Lærerens relationskompetence er afgørende

”Lære­rens rela­tions­kom­pe­ten­ce er fuld­stæn­digt afgø­ren­de for, at børn har det godt i sko­len, og at de lærer meget,” for­kla­rer Lou­i­se Klin­ge i et forsk­nings­pro­jekt, der har fokus på lære­res rela­tions­kom­pe­ten­ce. Det bety­der med andre ord noget, hvor­dan vi møder børn og unge i sko­len. Selv­føl­ge­lig. Et af de psy­ko­lo­gi­ske behov, der bli­ver til­go­de­set, når vi lære­re […]

Læs mere ...
Japanske studerende er interesserede i undervisning med Ugeskema

Er UgeskemaRevolutionen på vej til Japan?

Uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de fra Japan, der har været i Dan­mark for at bli­ve klo­ge­re på det dan­ske uddan­nel­ses­sy­stem, er ble­vet inspi­re­ret af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. ”Der var fra alle de besø­gen­de sær­lig stor inter­es­se for, hvor­dan vi på Ejby Sko­le under­vi­ser vores børn og unge men­ne­sker, så de kan kla­re sig vide­re i uddan­nel­ses­sy­ste­met. Et system, der kræ­ver selv­stæn­dig­hed […]

Læs mere ...
Ny Ugeskema-friskole på vej

Ny UgeskemaRevolution-friskole på vej

Når Ege­kro­ne Frisko­le i Bal­lerup star­ter til som­mer, bli­ver Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen omdrej­nings­punk­tet for under­vis­nin­gen. ”Net­op Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen vil gøre det muligt at kun­ne have en høj grad af under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring og under­vi­se fle­re alder­s­klas­ser sam­ti­digt på en lil­le sko­le,” for­kla­rer Theis Ing­vor­sen, der er ini­ti­a­tiv­ta­ger til den nye frisko­le. Cita­tet er fra Bal­lerup Bla­det, novem­ber 2018: Ny bære­dyg­tig […]

Læs mere ...
tillid til eleverne

UgeskemaRevolutionen skaber muligheder

”Meto­den ska­ber iføl­ge sko­ler­ne mulig­hed for at arbej­de med under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, inklu­sion og klas­se­le­del­se.” Sådan skri­ver EVA om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i sin nye­ste rap­port. Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen er en for­holds­vis ny måde at orga­ni­se­re under­vis­nin­gen på, hvor det bli­ver muligt at under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­re og inklu­de­re ele­ver med sær­li­ge behov. Ele­ver­ne beva­rer deres lyst til at lære, og det bli­ver muligt […]

Læs mere ...
sød ide til dimissionsfesten

Sød ide til dimissionsfesten

Lærer Hel­le Cas­per­sen over­rak­te alle ele­ver en rød nel­li­ke og deres klods fra ’Uge­ske­ma­re­vo­lu­tio­nen’, hvor ele­ver­ne via en klods med navn til­ken­de­gi­ver, at de nu har brug for hjælp. Som Hel­le Cas­per­sen sag­de: “Nu har I ikke læn­ge­re brug for hjælp fra mig, så I får klod­sen med hjem.”     Nu har I ikke læn­ge­re brug […]

Læs mere ...
Bladet skolebørn motivation og trivsel

Ugeskemaet der får eleverne til at glæde sig

I artik­len kan du læse, hvor­dan Uge­ske­ma­et har revo­lu­tio­ne­ret sko­le­gan­gen for 4. klas­­ses-ele­ver­­ne på Ham­mers­høj Sko­le ved Viborg. Moti­va­tion og triv­sel er ste­get mar­kant. Det under­byg­ges af cita­ter fra både ele­ver­ne og deres lærer. Jeg glæ­der mig helt vildt til at dele den fan­ta­stisk flot­te arti­kel med jer, som bla­det Sko­lebørn har lavet om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Den […]

Læs mere ...