Vil børn lære

Er Ugeskema svaret? — på folkeskolereformen

En stil­le revo­lu­tion er i gang ude på sko­ler­ne. I en tid, hvor alle taler om Fol­ke­sko­lere­for­men, har hund­re­de­vis af lære­re, pæda­go­ger og hele sko­ler valgt at ændre deres under­vis­nings­form radi­kalt. Afde­lings­le­der Jakob Busch er begej­stret og siger: “Tænk, hvis dét at arbej­de i Uge­ske­ma kan gøre, at man som elev fin­der ud af, at […]

Læs mere ...
Arbejde med Ugeskema skaber begejstring, koncentration og motivation

Elever har styr på egen læring

To lære­re på Nors Sko­le har intro­du­ce­ret Uge­ske­ma­re­vo­lu­tio­nen — og det ska­ber begej­string, kon­cen­tra­tion og moti­va­tion   Ind­til for nyligt var den­ne klas­se vant til, at lære­ren stod ved tav­len og sat­te alle ele­ver­ne i gang med den sam­me opga­ve, hvor­ef­ter hun kom rundt for at hjæl­pe. Det gav ofte uro, ven­te­tid og træt­te børn. […]

Læs mere ...
Trivsel og ro i klassen - skoleskift undgået

Fortæl den gode historie

Vi har fået en hen­ven­del­se fra TV, der ger­ne vil lave et indslag om den gode histo­rie. Vi får også jævn­ligt hen­ven­del­ser fra bla­de. De er meget inter­es­se­re­de i at høre om jeres udbyt­te af at arbej­de med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Er du en af de man­ge, der har glæ­de af Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen? – og vil du være […]

Læs mere ...
selvstændige elever

UgeskemaRevolutionen giver overblik og selvstændige elever

I den­ne arti­kel fra Born­holms Tiden­de kan du læse, hvor­dan lærer­ne på Aaker Sko­le ople­ver, at ele­ver­ne alle­re­de fra 1. klas­se får de arbejds­ru­ti­ner med sig, som de skal bru­ge vide­re i gym­na­si­et. De arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen både i ind­sko­ling, mel­lem­trin og udsko­ling. I over­byg­nin­gen er stort alle fag i ske­ma­et, og det giver helt […]

Læs mere ...
Selvstændige skoleelever

Selvstændighed på skemaet

”For mig har den stør­ste for­skel været, at der er mere tid til den enkel­te elev. Nu har jeg snak­ket med en elev i fem minut­ter, og de andre har arbej­det vide­re i mel­lem­ti­den, så det fun­ge­rer fak­tisk godt,” siger Met­te Søren­sen i en arti­kel om Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen i Viborg Fol­ke­blad. Hvor er det dej­ligt at […]

Læs mere ...
Revolution på skemaet

Revolutionen på skemaet

“Jeg har bed­re tid til at kom­me rundt og snak­ke med de enkel­te ele­ver,” siger Jyt­te And­re­sen. “Des­u­den opda­ger jeg mere, hvem der har brug for mere hjælp, end jeg hav­de for­modet. De kan nem­lig ikke læn­ge­re gem­me sig, da jeg jo snak­ker med dem hver især om de opga­ver, der skal løses, i ste­det […]

Læs mere ...

Anmeldelse Børnehaveklasseforeningen

Anmel­del­se Bør­ne­ha­ve­klas­se­for­e­nin­gen For­fat­ter­ne kom­mer i bogen omkring de emner, der er oppe i tiden; klas­se­le­del­se,  aner­ken­del­se, inklu­sion, under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, klas­se­triv­sel, respekt for bar­net, ansvar­li­ge og gla­de børn og ikke mindst ind­dra­gel­se af for­æl­dre­ne. Kan man ønske sig mere af én bog? Jeg tror det ikke! Citat fra anmel­del­sen  

Læs mere ...