Farum Avis Furesø UgeskemaRevolutionen undervisningsmetode

Lærer fra Værløse udgiver bog om ny undervisningsmetode

Omtale

“Blandt de ting, som Kari­na Wint­her arbej­der på at ska­be med sit Uge­ske­ma, er ro i under­vis­nin­gen, en vari­e­ret sko­le­dag, en nem vej til under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring, mere tid til dia­log med hver enkelt elev samt akti­ve, enga­ge­re­de og ansvar­li­ge ele­ver med lyst til at lære.” Sådan skri­ver Fure­sø Avis i for­bin­del­se med udgi­vel­sen af min nye bog Få ro, triv­sel og over­skud i lyset af fol­ke­sko­lere­for­men.

Furesø Avis: UgeskemaRevolutionen - ny undervisningsmetode“Kari­na Wint­her under­vi­ser lære­re over hele lan­det i meto­den, der kan benyt­tes fra 0. til 10. klas­se­trin. Også på gym­na­si­et er de før­ste lære­re i gang.”

Læs mere om kur­ser.

 

 

Du kan læse hele artik­len neden­for, hvis du klik­ker på avi­sen og blad­rer om på side 16.