Revolution på skemaet

Revolutionen på skemaet

Mundtlig dimension Omtale

“Jeg har bed­re tid til at kom­me rundt og snak­ke med de enkel­te ele­ver,” siger Jyt­te And­re­sen. “Des­u­den opda­ger jeg mere, hvem der har brug for mere hjælp, end jeg hav­de for­modet. De kan nem­lig ikke læn­ge­re gem­me sig, da jeg jo snak­ker med dem hver især om de opga­ver, der skal løses, i ste­det for at vi gen­nem­går dem på tav­len.”

Citat fra med­lems­bla­det “Fokus”, Dansk Sko­le­for­e­ning for Syds­lesvig

 

revolution på skemaet