Læseniveau skema

Førsteklasses læsning

Indskoling Skabeloner Undervisningsdifferentiering

Læseniveau skema

Jeg har haft stor glæ­de af at note­re ele­ver­nes læse­ni­veau løben­de, så ved jeg præ­cis, hvil­ke bøger jeg kan for­slå til den enkel­te elev.

Du kan få et hur­tigt over­blik over læse­ni­veau­et, hvis du ind­de­ler bøger­ne i kate­go­ri­er. Det hjæl­per også ele­ver­ne til selv meget hur­tigt at fin­de ud af, hvil­ke bøger de skal væl­ge. De bli­ver hur­tigt bevid­ste om, hvil­ket niveau der er det næste, og de arbej­der meget aktivt på at nå deres næste læse­ni­veau.

Jeg har bøger stå­en­de i klas­sen ind­delt i føl­gen­de kas­ser:

  • Bøger, som bar­net kan læse ved at se på bil­le­der­ne
  • Søren og Met­te
  • Lix 3,0 – bøger af Bir­t­he Kot
  • Lyse­grøn Dingo
  • Mør­ke­grøn Dingo

Når ele­ven læser Mør­ke­grøn­ne Dingobø­ger på et sik­kert niveau, er han klar til Gum­mi-Tarzan. Det er min erfa­ring, at Gum­mi-Tarzan er den bed­ste bog, når ele­ven skal gå fra let­læs­nings­bø­ger­ne til de ”rig­ti­ge” bøger. Når først de har læst Gum­mi-Tarzan, er de klar til de andre bøger.

Du vur­de­rer, hvil­ket læse­ni­veau bar­net befin­der sig på. Når du synes, at han er til­stræk­ke­lig sik­ker til at kun­ne kla­re at læse noget lidt svæ­re­re, prø­ver I sam­men. Når du kan se, at han kan det, for­kla­rer du ham, hvor han kan fin­de de bøger, som han skal læse frem­over. Du note­rer dato­en for det nye læse­ni­veau i et ske­ma, så du har over­blik over alle ele­ver­nes læse­ni­veau.

Jeg vil ger­ne dele det ske­ma med dig, som jeg selv har haft stor glæ­de af. Du kan down­lo­a­de læse­ni­veau-ske­ma­et i Word eller Excel. I ven­stre kolon­ne skri­ver du nav­ne­ne på alle ele­ver i klas­sen – så er det blot at skri­ve dato­er ind, efter­hån­den som ele­ven når et høje­re læse­ni­veau. For at få et gra­fisk over­blik over klas­sens læse­ni­veau, mar­ke­rer jeg med en gul over­streg­nings­tusch, hvor langt ele­ver­ne er nået.

Læse­ni­veau-ske­ma i Word

Læse­ni­veau-ske­ma i Excel

 

Vil du læse mere om under­vis­nings­dif­fe­ren­ti­e­ring eller mine kur­ser?