Udjævn arbejdsbyrden – hold løbende skole/hjem-samtaler

Forældresamarbejde Målstyret undervisning Overskud Tips og ideer

Det er måske nu du skal over­ve­je, hvor­dan sko­le/hjem-sam­ta­ler­ne skal afvik­les efter som­mer­fe­ri­en, når det skal fore­gå inden for nor­mal ”åbnings­tid”.

Jeg har meget gode erfa­rin­ger med at hol­de løben­de sko­le/hjem-sam­ta­ler. Jeg for­de­ler sko­le/hjem-sam­ta­ler­ne over året, så jeg for eksem­pel hol­der 3 sam­ta­ler hver anden uge. I de mod­sat­te uger hol­der jeg elev­sam­ta­ler, hvor vi opstil­ler mål og hand­le­pla­ner.

Jeg læg­ger de for­skel­li­ge tids­punk­ter for sko­le/hjem-sam­ta­ler ind på Intra. Så kan for­æl­dre­ne boo­ke det tids­punkt, der pas­ser dem bedst. En god mulig­hed kan være at hol­de sam­ta­ler­ne om mor­ge­nen, mens en af klas­sens øvri­ge lære­re under­vi­ser med Uge­ske­ma.

Der er også mulig­hed for at hol­de sko­le/hjem-sam­ta­le om efter­mid­da­gen. Når blot for­æl­dre­ne ved det i god tid, har jeg aldrig ople­vet, at det har været et pro­blem. Jeg har tvært imod ople­vet, at de har været meget gla­de for, at sko­le/hjem-sam­ta­ler­ne var for­delt over året. Når du som lærer kun har 3 sam­ta­ler i træk, udjæv­ner du arbejds­byr­den og beva­rer dit over­skud.

Ved alle­re­de nu at over­ve­je for­de­lin­gen af sko­le/hjem-sam­ta­ler, kan du lave kob­lin­gen til mål­sam­ta­ler med ele­ver­ne og få det inte­gre­ret i din over­ord­ne­de års­plan.