Elever tager ansvar

Hurtigt færdig med Ugeskema

Klasseledelse

Hurtigt færdig med Ugeskema

Elever vil gerne tage ansvarJeg har man­ge gan­ge ople­vet ele­ver, der vir­ke­lig klør på og er fær­di­ge med Uge­ske­ma­et tid­ligt på Ugen. Det er en enorm til­freds­stil­lel­se for bar­net.

Jeg fyl­der aldrig ekstra opga­ver på Uge­ske­ma­et i løbet af ugen. Lad bar­net nyde suc­ce­sen, og fyld så mere på i næste uge.

Alle ele­ver ved, hvad de må lave, når de er fær­di­ge med opga­ver­ne på Uge­ske­ma­et – fag­li­ge opga­ver, som bar­net bru­ger resten af ugen på.