selvstændige elever

UgeskemaRevolutionen giver overblik og selvstændige elever

Omtale

selvstændige elever

I den­ne arti­kel fra Born­holms Tiden­de kan du læse, hvor­dan lærer­ne på Aaker Sko­le ople­ver, at ele­ver­ne alle­re­de fra 1. klas­se får de arbejds­ru­ti­ner med sig, som de skal bru­ge vide­re i gym­na­si­et.
De arbej­der med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen både i ind­sko­ling, mel­lem­trin og udsko­ling.

I over­byg­nin­gen er stort alle fag i ske­ma­et, og det giver helt klart ele­ver­ne en stør­re selv­stæn­dig­hed, siger Lis­beth Haa­hr.

Gym­na­si­et brok­ker sig lidt over, at de nye ele­ver, de får ikke har arbejds­ru­ti­ner­ne i sig. Det synes jeg, at vi her giver dem alle­re­de i 1.klasse, siger Caro­li­ne Haarup Mor­ten­sen, lærer i ind­sko­li­gen.

De synes, det er fedt at kryd­se sig af på ske­ma­et og på den måde mar­ke­re, at yes, nu har jeg lavet dén opga­ve, for­tæl­ler Caro­li­ne Haarup Mor­ten­sen, lærer i ind­sko­lin­gen.
Ele­ver­ne har mulig­hed for, inden for ram­mer­ne, selv at for­val­te deres arbej­de, arbej­de to sam­men eller i grup­per, og erfa­rin­gen er, at den medind­fly­del­se og medind­dra­gel­se, som ele­ver­ne, både sto­re og små ople­ver, giver stør­re lærings­lyst og bed­re ind­læ­ring.
Ele­ver­ne synes gan­ske enkelt, at det er sjove­re at lære og gå i sko­le.

Syste­met fun­ge­rer også i for­hold til de sva­ge­ste ele­ver og den nye inklu­sions­po­li­tik i fol­ke­sko­len. For også de sva­ge ele­ver får opga­ver ud fra dét, man kan for­ven­te af dem, så de sæt­ter lige så man­ge ”jeg er fær­dig med opgaven”-krydser og får også de sam­me suc­ces­op­le­vel­ser.

 

Cita­ter fra Born­holms Tiden­de — læs de 3 artik­ler
Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen giver over­blik og selv­sta­en­di­ge ele­ver

Vil du læse mere om hvor­dan Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen bli­ver omtalt i medi­er­ne?