læringseffekt og elever med individuelle mål

Den største læringseffekt

Målstyret undervisning Tips og ideer

læringseffekt og elever med individuelle målAlle mine ele­ver arbej­der med indi­vi­du­el­le mål – både fag­li­ge, per­son­li­ge og soci­a­le mål. Hver uge bru­ger de log­bo­gen til at reflek­te­re over, hvor­dan det går med deres mål. Jeg beder dem om at skri­ve, hvad de har gjort siden sidst, og hvad de vil gøre det næste styk­ke tid for at nå målet.

Når du ind­dra­ger log­bo­gen i den løben­de under­vis­ning, lærer du ele­ver­ne at reflek­te­re over deres egen læring – og det er fak­tisk det, der har den aller­stør­ste lærings­ef­fekt.

Læs mere om målsty­ret under­vis­ning og kur­set Få ele­ver­nes mål akti­ve i hver­da­gen