Ugeskema som specialpædagogisk indsats i normalundervisningen

Specialer Undervisningsdifferentiering

Susanne Christensen har skrevet afgangprojekt fra PD i specialpædagogik.

I spe­ci­a­let bli­ver Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen ansku­et fra en teo­re­tisk syns­vin­kel ved hjælp af John Hat­tie og Andreas Helm­kes forsk­ning.

I spe­ci­a­let under­sø­ger hun: ”Hvor­dan er det muligt at vur­de­re den lærings­pæ­da­go­gi­ske kva­li­tet i ”Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen” i en spe­ci­al­pæ­da­go­gisk ind­sats inden­for ram­mer­ne af nor­ma­lun­der­vis­ning set i for­hold til rele­vant forsk­ning, så der opstår nye pæda­go­gi­ske hand­le­mu­lig­he­der, som tje­ner alle ele­vers læring?”

Sus­an­ne kon­klu­de­rer, at hun ”i høj grad ser ”Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen” som en pæda­go­gisk hand­le­mu­lig­hed, der kan være med­vir­ken­de til at tje­ne den enkel­te elevs læring – også ele­ven i van­ske­lig­he­der.”

Susanne har givet mig lov til at dele specialet med jer:
Ugeskema som specialpædagogisk indsats i normalundervisningen

Tillykke med 10-tallet til Susanne.