Varieret skoledag og understøttende undervisning

Varieret skoledag

Du kan nemt ska­be en vari­e­ret sko­le­dag, når du til­ret­te­læg­ger en stor del af ele­ver­nes sko­le­dag med Uge­ske­ma­Re­vo­lu­tio­nen. Du ska­ber vari­a­tio­nen inden for Uge­ske­ma­ets ram­mer.  Mine ele­ver arbej­der med Uge­ske­ma det meste af dagen. Ele­ver­ne kan veks­le mel­lem opga­ver fra for­skel­li­ge fag og mel­lem opga­ver med for­skel­lig grad af fysisk akti­vi­tet. Du ska­ber vari­a­tio­nen inden […]

Læs mere ...
Trivsel og ro i klassen - skoleskift undgået

Tæt på skoleskift

”Efter at vi star­te­de med Uge­ske­ma, er der fal­det ro over Peter – og også på hans mor. Han var ellers tæt på at flyt­te sko­le,” for­tæl­ler hans lærer. ”Før mang­le­de han udfor­drin­ger, hav­de det dår­ligt med kam­me­ra­ter­ne og ople­ve­de at klas­sen var meget lar­men­de. Nu ser det helt ander­le­des ud 🙂 Nu ser det […]

Læs mere ...
positive forandringer med UgeskemaRevolutionen

Kan alle elever arbejde med Ugeskema?

Jeg bli­ver nog­le gan­ge spurgt, om det er alle ele­ver, der kan fin­de ud af at arbej­de med Uge­ske­ma. Ind imel­lem stø­der jeg på et barn, hvor det er rig­tig svært – uan­set hvor­dan vi til­ret­te­læg­ger under­vis­nin­gen. For­skel­len er bare, at når klas­sen arbej­der med Uge­ske­ma, får du fri­gjort din tid til at prø­ve af […]

Læs mere ...